Zaczyk Beef Store

Odwiedź nasze media społecznościowe!

Regulamin sklepu internetowego

 

Regulamin sklepu internetowego


§ 1

Postanowienia wstępne

 

1. Sklep internetowy Zaczyk Beef store dostępny pod adresem internetowym www.justbeef.pl, prowadzony przez Zakład Przetwórstwa Mięsnego „ZACZYK”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7343619429 REGON: 524050386 KRS: 0001011200

(dawniej: Zakład Przetwórstwa Mięsnego

„ZACZYK” Zaczyk Jacek)


2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 

 

§ 2

Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca –  Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Zaczyk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 734-36-19-429, REGON 524050386

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.justbeef.pl

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów ze sprzedawcą.

9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie.

10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie konta.

11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt – dostępna w sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego. Przez umowę sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: Łabowa 176a, 33-336 Łabowa

2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@zaczyk.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy:+48 795-468-377

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy …………………………….

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 17.00

 

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet

b. dostęp do przeglądarek internetowych

c. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

d. włączona obsługa plików cookies,,

e. posiadanie numeru telefonu


 

§ 5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest albo po założeniu konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta.

3. Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez klienta składa się cena za produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której klient jest informowany na stronach sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć konto w sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

  • Imię i nazwisko

  • adres e mail

  • hasło – które musi zawierać co najmniej (6) znaków (wielkie i małe litery i przynajmniej jeden znak specjalny)

  • adres zamieszkania (ulica, numer bloku, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy)

  • numer telefonu

  • adres dostawy – jeśli jest inny niż adres zamieszkania

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.


 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) ;

2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny) ;

3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;

4. jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji – wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia.

5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail.

6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.


 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. Przesyłka transportem własnym sklepu,

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność przy odbiorze

b. Płatność za pobraniem

c. Płatności elektroniczne

d. Płatność kartą płatniczą.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu. 

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem a sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, klient z obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 4 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4. Jeżeli klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez klienta podczas składania zamówienia.

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

6. Początek biegu terminu dostawy produktu do klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży,

7. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Krakowa.

10. Dostawa produktu do klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową sprzedaży.


 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi nabywającemu produkty w justbeef.pl przysługuje ograniczone prawo odstąpienia od umowy, co spowodowane jest przede wszystkim faktem, iż zdecydowana większość przygotowywanych przez justbeef.pl produktów zamawianych w ramach Serwisu jest przygotowywana według indywidualnych potrzeb Klienta, ponadto produkty te posiadają krótki termin do spożycia oraz której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

2. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach Konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.


 

§ 11

Reklamacja

1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

2. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za wady produktów na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).

3.     Reklamację Konsument musi zgłosić drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@justbeef.pl . Ze względu na charakter produktu i konieczność jego odpowiedniego przechowywania, wszystkie reklamacje i skargi muszą być zgłoszone w ciągu 24 godzin od czasu odebrania przesyłki. Zareklamowane produkty muszą pozostać w oryginalnym opakowaniu. Dopóki reklamacja nie zostanie rozpatrzona muszą być przechowywane w odpowiednich warunkach chłodniczych (produkty chłodzone w urządzeniu chłodniczym, produkty mrożone w zamrażarce).

4. Oczywiste uszkodzenia techniczne opakowania powstałe podczas transportu muszą zostać niezwłocznie zgłoszone przewoźnikowi dostarczającemu przesyłkę, a także udokumentowane fotograficznie lub w formie video w trakcie odbierania przesyłki.

5. Aby zgłosić reklamację związaną z wadą produktu Konsument musi wykonać dokumentację video lub fotograficzną reklamowanego produktu umieszczając na nagraniu lub zdjęciu etykietę produktu oraz widoczne, zgłaszane wady produktu. Następnie musi przesłać tą dokumentację wraz ze zwięzłym opisem wady produktu na adres sklep@justbeef.pl w ciągu 24 godzin od czasu odebrania przesyłki. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć także dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.

6. Zareklamowane towary muszą być pozostawione w oryginalnym opakowaniu i przechowywane w warunkach chłodniczych (dla mięsa świeżego w temperaturze od 0 do 4°C natomiast dla mięsa mrożonego w temperaturze minimum -18°C) do dyspozycji Sprzedawcy.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 7 dni, uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.

8. Jeśli Sprzedawca uzna zasadność reklamacji produkty niezwłocznie zostaną odebrane przez sprzedawce wymienione na nowe.

9. Reklamacje zgłoszone w innym terminie niż w ciągu 24 godzin od czasu odebrania przesyłki niestety nie zostaną uwzględnione.


 

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sprzedawca.

2. Dane osobowe klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży, a jeżeli klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

Klauzula RODO ZPM „ZACZYK”

 

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Zakład Przetwórstwa Mięsnego „ZACZYK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pod adresem 33-336 Łabowa 176A, posługujący się numerem NIP: 7343619429

2) ZPM „ZACZYK” wyznaczył Koordynatora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 33-336 Łabowa 176 A lub pod adresem email: codo@zaczyk.pl

3 ) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1.lit.b, w celach związanych z działalnością gospodarczą oraz współpracą biznesową w tym: przesyłania ofert, informacji handlowych, marketingu produktów

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy organizacji publicznej.

5) Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w razie niepodania danych osobowych, Administrator może odmówić realizacji działań objętych zakresem zgody.

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 

 

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu. O każdej zmianie sprzedawca poinformuje klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Scroll to Top